การคำนวณต้นทุนผลผลิต พิมพ์ อีเมล์

                การคำนวณต้นทุนผลผลิต (Output Costing) ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จะแสดงให้เห็นถึงข้อตกลงการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสำนักงบประมาณว่าผลผลิตหรือบริการ (Output) จะมีจำนวนเท่าไร จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) อย่างไร ภายใต้งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการคำนวณต้นทุนผลผลิตคือต้องคำนวณให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด โดยหน่วยงานจะต้องปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเกณฑ์เงินสด (Cash Basis) เป็นระบบเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Basis)

                โดยทั่วไปในการผลิตสินค้าหรือบริการหน่วยที่ทำการผลิตจะต้องกำหนดได้ว่าผลผลิตแต่ละหน่วยจะต้อง ผ่านกระบวนการหรือดำเนินกิจกรรมอย่างไรบ้างนั้น คือในการคำนวณต้นทุนผลผลิตนั้นวิธีที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไป คือ การคิดต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing : ABC) ระบบนี้จะเน้นการบริหารต้นทุน โดยแบ่งการดำเนินขององค์กรออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้ทราบว่าการดำเนินงานขององค์กร
                ประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง เอาที่ต้องใช้ไปในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งผลที่ได้จากการประกอบกิจกรรมนั้น ขั้นตอนของระบบ ABC จึงประกอบไปด้วย - การกำหนดกิจกรรม - การคิดต้นทุนกิจกรรม และ
การวัดผลการปฏิบัติงาน (ทั้งในรูปของเวลาและคุณภาพ) เปรียบเทียบวิธีการคิดต้นทุนผลผลิตตามระบบต้นทุนเดิมกับระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ส่วนที่เหมือนกัน คือ วิธีการคำนวณต้นทุนวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรงเข้าเป็นต้นทุนผลผลิตโดยตรง และใช้การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตและวิธีการปันส่วนในแต่ละขั้นตอน แนวคิดระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิม จะรวมค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เข้าแผนกหน่วยงานต่าง ๆ เป็นขั้นที่ 1 แล้วปันส่วนต้นทุนของแผนกนั้นเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์เป็นขั้นที่ 2 แนวคิดระบบบัญชีต้นทุนฐานผลิตภัณฑ์ จะรวมค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าไปในกิจกรรมเป็นขั้นที่ 1 แล้วคำนวณต้นทุนของกิจกรรมเข้าในตัวของผลิตภัณฑ์เป็นขั้นที่ 2  

แนวคิดต้นทุนฐานแบบเดิม แนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรม
ต้นทุนการใช้ทรัพยากร (ค่าใช้จ่ายการผลิต) ต้นทุนการใช้ทรัพยากร (ค่าใช้จ่ายการผลิต)
แผนก แผนก
สิ่งที่จะคิดต้นทุน
(สินค้า/บริการ)
 สิ่งที่จะคิดต้นทุน
(สินค้า/บริการ)

                 ในการคำนวณต้นทุนผลผลิตนั้น วิธีที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไปคือการคิดต้นทุนกิจกรรม (Activity - Based Costing : ABC) ประกอบด้วยการคำนวณกิจกรรม การคิดต้นทุนกิจกรรมและการวัดผลการปฏิบัติงาน (ทั้งในรูปของเวลาและคุณภาพ) กระบวนการของ ABC ขั้นตอน ดังนี้ 1. กำหนดตัวผลผลิตหรือบริการขององค์การ
2. วิเคราะห์กิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้เกิดตัวผลผลิตหรือบริการ
3. กำหนดตัวผลักดันต้นทุน (Cost driver) คือเป็นตัวกำหนดต้นทุนที่ได้จากการทำกิจ กรรม
4. ระบุต้นทุนทางตรงและปันส่วนต้นทุนทางอ้อมเข้าสู่กิจกรรมต่าง ๆ
5. เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวผลผลิตหรือบริการ และปันส่วนต้นทุนทรัพยากรที่ใช้ไปในกิจกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ผลผลิตหรือบริการ 6. กำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวและปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
7. บริหารและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนประเมินความมีประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น


                สัญญาที่บอกให้ทราบว่าเกิดความล้มเหลวในระบบต้นทุนเดิมจะเห็นได้จากการที่ผลิตสินค้าหลายชนิด ปรากฏว่าสินค้าที่ผลิตได้ยากซึ่งหน้าจะมีต้นทุนการผลิตสูงกับทำกำไรได้ดีกว่าสินค้าที่ผลิตได้ง่าย ในกรณีที่กิจการใช้ปริมาณผลิตเป็นเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตแล้ว พบว่าสินค้าที่ผลิตเป็นจำนวนน้อย (ทั้งที่มีขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตยุ่งยากมากกว่า) กับรับภาระต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่าสินค้าที่ผลิตจำนวนมาก แนวคิดสำคัญของ ABC คือการคิดค้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้าไปในกิจกรรมของธุรกิจ โดยอาศัยความสัมพันธ์ของตัวผลักดันต้นทุนแล้วจึงคิดต้นทุนนั้นเข้าสู่ตัวสินค้า/บริการ หรือสิ่งต้องการคิดต้นทุน (Cost Objects) ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing : ABC) หมายถึงการวัดค่าต้นทุนและผลการปฏิบัติงานอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรไปในกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในรูปของสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน (Cost Objects) กิจกรรม หมายถึง การกระทำที่เปลี่ยนทรัพยากรให้เป็นผลได้หรือผลผลิต (Output) หรือสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุนซึ่งอาจได้แก่ สินค้า บริการ โครงการ ฯลฯ ตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) หมายถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมและต้นทุนของกิจกรรม ดังนั้นจึงพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดปริมาณ (work load) และความพยายาม (efforts) ที่เกิดขึ้นเพื่อประกอบกิจกรรมนั้นให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ตัวผลักดันทรัพยากร (Resource Diver) หมายถึงปัจจัยหรือเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวกำหนดสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เข้าไปในหน่วยงานที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ตัวผลักดันกิจกรรม (Activity Driver) หมายถึงปัจจัยหรือเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวกำหนดสัดส่วนการใช้กิจกรรมต่าง ๆ เข้าไปกับผลได้หรือสิ่งที่ต้องการคือต้นทุน อ้างอิง : สถาบันราชภัฏนครปฐม. 2547. การคำนวณต้นทุนผลผลิต.

 
< ก่อนหน้า
Home |
  home                     contact us
--------------- Products ---------------
รายละเอียดโปรแกรม Impress
--------------- Main Menu ------------
Home
Contact Us
Search
---------- ข่าว และ บทความ ----------
ข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท
บทความที่น่าสนใจ
--------------- DBD e-Filing ---------------
การเชื่อมโยงระบบบัญชีกับระบบนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
---------- โปรแกรมบัญชี PDP ----------
PDP Account

 

к ѭ ҹ Ѵ Թ ѵشԺ purchase order software purchasing system po purchase analysis software ¨Ѵ ἹѴ ˹ҷѴ Ѵý¨Ѵ к ѭ ˹ ¨ ҧ Ӥѭ Ӥѭ 㺡ӡѺ 觫 Ѻͧ ӤѭѺ ἹԹ Ǩͺ ¹ ˹ѧ Ѻͧ ѡ ˹ä ˹ ˹/Ŵ˹ Debit note Credit Note ap system software account payable software к barcode barcode Թ ١˹ ١˹ä ѭþҡ ӹdz ѭ þҡ ѭç ѭҪ ѭçҹ ѭҢ ͷҧ Ң ѭյҴѡѾ ѭդúǧ ѭ all in one software ѭ sme software Ѵ èѴ Ե project costing job costing sharing expense ѭ ç ѭç ѭԹ͹ Թ͹ Ẻ ѭ ç¹ ѭç¹ software jewellry software ԹѾ ҳ ʴ »ա software retail software wholesale software whole sale ½ҡ OTOP ѭ OTOP ýҡ software manufacturing software purchase planning taxes planning software jewelry software construction software production software job cost software manufacuturing software production planning software software consignment shop store ѭ к ҹ ҡ ҧ ½ҡ consign ѭոáԨҧ ҧ ѭաҧ ѭѺҡҧ ѭѺ ҧ Ѻ ѭ Ѻ Դ ѭպԡ ѭռԵ ѭ ҧ ѭ Ѻ Դ ѭٹԡ, 鹷ع ҧ site ҹҧ BOQ ӹdz BOQ ѺáԨ ҧ BOQ ѺѺҵԴ, Ѻ, Ǻҳ, Ǻҳҧ,çҹҧ, Ǻáҧ, ʹẺ BOQ, õ鹷ع ҧ, Ǻԡ çҹҧ ááҧ sap software oracle software microsoft sql microsoft window sql server account software accounting software appac accpac software navision software database access software access acount program account software ӹѡҹѭ ӹѡҹ ѭ Ҥѡѭ Ҥ ѡѭ ç¹ ͹ѭ ç¹͹ѭ ç¹͹úѭ ç¹͹Ӻѭ кѭ Сúѭ ԪҺѭ Ԫҡúѭ ԪҪվѭ ѺӺѭ ѺԴѭ ѭ çҹ ѭ ҧ Ӻѭ Ǩͺѭ Ǩͺ ӹѡҹǨͺѭ ͺѭ ͺѭѺ͹حҵ ѡѭ ѡҹѭ ѺѤ ѡҹѭ ѺѤþѡҹѭ audit tax auditor accountant consultant internal audit cpa áúѭ úѭ ѭ ҧѭ ¡úѭ ѺѤ ѡҹѭ Ѵúѭ Ѵýºѭ ѴἹѭ ӹѡҹ ѭ ҧкѭ Ѻҧкѭ ѡҧк Ѳ ѭ кǹ÷ҧѭ öҧѭ ͡Ẻѧѭ ѡԪҡôҹѭ ѺѲ ѭ ٹ ѡѭ ѡѭ ͹Ӻѭ ֡ҹѭ ֡ҹҹѭ ֡ҹ øáԨ ԪҺøáԨ ѡ֡ Ңҡúѭ ا෾úѭ кѭ ԹСøҤ äѭ ѭաҧ ѲҸáԨä зǧäѧ ͡Թҡ ʡԹ multicurrency multi currency ʡԹ ѵš¹ ѵš¹Թҵҧ Ҥ Ҥ觻 âҴعҡѵš¹ ͡ ͡Թҡ Թ øҤ Ѿ ѾͶ ÷ȹ Ŵŧ ǹŴŧ ˹ѧ ǹŴ ǹŴŧ ѪҴ pantip pantip.com sanook.com ͡ import export ѭçҹ ѭ çҹ ѵ ѵŤ §ҹ ... ԵԺؤ ѭ ͧ ѭѺáԨͧ ѭѺáԨç ѺѤçҹ ѭ ѺѤçҹ Ѥçҹ ҧҹ ѭ ¢ ѡҹ ºԡ ºԡ١ Ѵ Ѳ ѺѲ ੾дҹ ռҹ ҡش ǹŴ ѭ Ѻͧع ѭѺӹѡҹ ҧк ҧкѭ ҧкѭ ҧἹ ҧк CRM Payroll úؤ Ѿҡ,Թ͹,ѭԹ͹ ٹԡ ٹԡ ѭٹԡ ѭ ٹԡ ѭѺٹԡ ѭ áͧع, кѭ Ѵáͧع , кѭ Ѻ ѷ Ѵáͧع ͧع, Asset Management Accounting , Fund Management Accounting System, ѭաͧع, ѭѺͧع Warehouse Management System, кäѧԹ, äѧԹ, ѴäѧԹ, áèѴ, ááШԹ ѭ , Transportation Management , Logistic software, Ũʵԡ, кŨʵԡ ѭ Ũʵԡ, Ѵ ʵ , Ũʵԡ, к Ũʵԡ, к Ũʵԡ, Logistic Management software Ի, ѭ Ի, shipping software shipping, кԻ, freight forwarder, ѭ freight forwarder Ŵѭ, download ѭ, Ŵѭ,ѭ ͹Ź ѭ RFID, RFID, ͧѺ RFID ҧ ͡Ẻ http://www.bcsc.co.th, designed by BCSC